CONTRACT

                                       de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

Nr....... din data ....................

 

Părţile contractante:

S.C. PALMERAS S.R.L., cu sediul în ORADEA, Str.Lacul Rosu, Nr.6, Bl AN 100, Ap.3,

Jud.Bihor, cod unic de înregistrare RO24385850, titulară a Licenţei de turism nr.5031/29.09.2008,

reînnoită la 16.12.2015, pentru Agenţia de Turism PALMERAS TRAVEL, cu sediul în ORADEA,

STR.LACUL ROȘU, NR.6, BL AN 100, Ap.3, reprezentată prin FOGHIS DIANA ALINA, în calitate

de administrator, denumită în continuare Agenţia,

şi turistul/reprezentantul turistului,

domnul/doamna.................................................. domiciliat/a în ..........................................................,

telefon mobil ............................... posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ..... nr...............

au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice atât

prin agenţiile proprii, cât şi prin agenţii de turism revânzătoare, servicii înscrise în voucher, bilet de odihnă

tratament sau bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată. Contractul

se consideră încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisă a serviciilor turistice solicitate.

Orice alte servicii care nu apar în materialele de prezentare sau în prezentarea de servicii, nu fac

parte din prezentul contract şi nu obligă agenţia la responsabilităţi.

II. Tariful:......................

Preţul contractului cuprinde costul serviciilor turistice efective (conform programului), comisionul Agenţiei şi

T.V.A. Avansul este de ......................., iar plata integrala de ............................. se achita cel tarziu la data de

................................

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului,

are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai

dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente

serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor

de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice

prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără

majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv

prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din

motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în

alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agenţia PALMERAS TRAVEL este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate

prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează

turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor sau îndeplinirea defectuoasă se datorează unor cauze de forţă

majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita

 

(modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, calamitati naturale,

evenimente politice, etc.);

c) cand tour-operatorul care ofera serviciile turistice ce constituie obiectul contractului, nu le confirma

scriptic.

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de minim 3 zile înainte de data

plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist

în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului

şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea

organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui

contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

6. Agenția PALMERAS TRAVEL respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal și

consideră că deținerea și prelucrarea acestor date trebuie sa fie efectuată în deplină concordanță cu

prevederile legale (Legea 677/2001). Vă aducem la cunostință faptul că datele transmise de reprezentantul

grupului vor fi utilizate strict pentru întocmirea documentelor necesare rezervării și efectuării sejurului, cât și

pentru emiterea biletelor de avion și transmiterea repartiției pe camere către unitatea de cazare contractată.

Considerăm astfel că modul în care se vor utiliza aceste date sunt în conformitate cu legea.

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze

contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice

contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 10 zile înaintea datei de plecare. În acest caz

Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat

numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii,

precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri

suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament IN ROMANIA, turistul are obligaţia să respecte programul

de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoralul Marii Negre, cazarea se face la ora

18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de

tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei

de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia

contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea

înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei

de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la preţ similar un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,

propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea

imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze in maxim 24 ore toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru

neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar

Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa

celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta

nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care

rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu

excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

 

Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta

echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea

unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare,

precum şi alte taxe locale, dacă acestea există, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor

de la Agenţie.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi

documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor

turistice.

8. Turistul este obligat să respecte locul, data şi ora de întâlnire pe tot parcursul desfăşurării

programului turistic. În cazul neconformării la programul grupului, turistul este singurul răspunzător pentru

faptele sale. Toate cheltuielile ce decurg din nerespectarea celor de mai susvor fi suportate exclusiv de către

turist. Dacă, în timpul călatoriei, turistul nu mai doreşte serviciile achitatesau renunţă la unul dintre ele, el nu

mai poate cere despăgubiri.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul

prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

a) 30% (contravaloarea avansului) din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai

mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de

data plecării;

c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile

înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

d) Oferta EARLY BOOKING are condiţii speciale de anulare/modificare! Astfel, pentruANULAREA

sau RENUNŢAREAla pachetele de servicii contractate în acest program după ce acestea au fost

confirmate,penalizarea este de100%din valoarea pachetului.

2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de

servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de

operare proprii acesteia.

3. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii

turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură

cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp

la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau

dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr

de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în

considerare.

6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, dar

acestea nu pot depăşi valoarea pachetului de servicii turistice speculat în contract.

VI. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a

întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de

realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi

prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice (tur-operatorul sau hotelierul) vor acţiona imediat

pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial,

turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la

încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 10 zile calendaristice, să comunice turistului

despăgubirile care i se cuvin, conform prezentului contract şi legilor în vigoare.

VII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor

achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP S.A. din localitatea BUCUREŞTI, Str.Aleea Alexandru, nr.51, Sector 1, telefon 021-

405.74.20, fax 021-311.44.90.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de

transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală

sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, SAU biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

c) comanda de servicii turistice.

IX. PREVEDERI SPECIALE: având în vedere diversitatea prestatorilor direcţi care îşi aduc aportul la

realizarea efectivă a pachetelor turistice, agenţia nu este răspunzătoare pentru modul în care sunt clasificate

pe stele sau pe categorii unităţile de cazare, alimentaţie publică sau mijloacele de transport aferente

pachetelor turistice respective. Clasificarea pe stele sau categorii este responsabilitatea exclusivă a

autorităţilor ţărilor respective, agenţia fiind responsabilă numai în limitele confirmării scrisesosite de la

partener sau ale prevederilor contractuale reciproce.

X. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile

prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de

comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001,

cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este

informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa

Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările

ulterioare.

 

Agenţia

PALMERAS TRAVEL                                                                                      Turist,

FOGHIS DIANA ALINA